X3   16,50€
MENU X3
X3C   16,50€
MENU X3 CHEESE ROLL
X3R   16,50€
MENU X3 MAKI ROYAL
X4   18,50€
MENU X4
X5   15,80€
MENU X5
SU   11,50€
MENU SUSHI
SUA   11,50€
MENU SUSHI
SU1   15,00€
MENU SUSHI MAKI 1
SU2   17,00€
MENU SUSHI MAKI 2
N   19,00€
MENU N
SP   13,50€
MENU SP
SUS   12,50€
MENU SUSHI SAUMON
I   17,00€
MENU I
J   16,80€
MENU J
K   18,50€
MENU K
SA1   18,50€
MENU SASHIMI GRAND
SA3   14,00€
MENU SASHIMI PETIT